POZPS Białystok

Podlaski Okręgowy Związek Piłki Siatkowej

REGULAMIN ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH OKRĘGOWEGO PODLASKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W SEZONIE 2022/23

§ 1
CEL ROZGRYWEK

 1. Wyłonienie mistrzów poszczególnych klas rozgrywkowych oraz zespołów, które uzyskają prawo gry w rozgrywkach centralnych.
 2. Podniesienie poziomu rozgrywek mistrzowskich.
 3. Popularyzacja piłki siatkowej na terenie województwa.

§ 2
NAD PRAWIDŁOWYM PRZEBIEGIEM SPOTKANIA

 1. Nadzór sportowy nad przebiegiem rozgrywek sprawuje POZPS poprzez Wydział Rozgrywek.
 2. Kierownictwo meczów sprawuje POZPS poprzez sędziów wyznaczonych przez Wydział Sędziowski, przy czym wykonywanie czynności administracyjno– organizacyjnych leży w gestii klubów – gospodarzy tych spotkań.
 3. Kluby i inne organizacje sportowe mają prawo do organizowania zawodów i uczestnictwa w meczach/turniejach nie organizowanych przez POZPS.
  • terminy tych zawodów nie mogą kolidować z terminami zawodów mistrzowskich,
  • w przypadku braku możliwości zmiany terminu zawodów nieorganizowanych przez POZPS klub musi uzyskać zgodę od WR POZPS.

§ 3
PRAWO UDZIAŁU W ZAWODACH

 1. Zespoły klubów zarejestrowanych w POZPS posiadający nadaną Licencje Klubową, mają prawo udziału w rozgrywkach mistrzowskich wszystkich szczebli.
 2. Do rozgrywek dopuszczone będą tylko zespoły z klubów, które mają uregulowane wszelkie zobowiązania (w tym finansowe) względem POZPS za poprzedni sezon.
 3. Rozgrywki w województwie Podlaskim będą prowadzone w następujących kategoriach:
  • III Liga kobiet
  • III Liga mężczyzn
  • Mistrzostwa juniorek i juniorów – roczniki 2004 i młodsze
  • Mistrzostwa kadetów i kadetek – roczniki 2006 i młodsze
  • Mistrzostwa młodziczek i młodzików – roczniki 2008 i młodsze
  • Mini siatkówka dziewcząt i chłopców – według odrębnego regulaminu

§ 4
UCZESTNICY

 1. W rozgrywkach mogą uczestniczyć tylko zawodnicy/czki zatwierdzone na druku F-O2 potwierdzony przez PZPS lub POZPS z wpisem daty ważności badań, przy braku wpis badań ważne indywidualne badania lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowego, dokument tożsamości ze zdjęciem (legitymacja szkolna, legitymacja studencka, dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).

 2. Klub mający w składzie zawodnika ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego PZPS w Spale lub Szczyrku i tym samym zapewnione z urzędu miejsce w danym wojewódzkim finale młodzieżowym występuje w rozgrywkach w normalnej formule, do momentu gdy odpadnie z rywalizacji – wówczas zostaje dokooptowany do składu finalistów lub sam wywalczy na boisku awans do finału.

 3. W przypadku zgłoszenia przez kluby dwóch zespołów w jednej klasie rozgrywkowej kluby zobowiązane są podać do WR POZPS oddzielne składy dla każdego z zespołów.

 4. W przypadku zgłoszenia przez kluby dwóch zespołów do ligi seniorskiej, składy zespołów umieszczone na oddzielnych formularzach F-02 są niezmienne i nie ma możliwości rotowania składem z zespołu I do II i odwrotnie. Dwa zespoły tego samego klubu, występujące w fazie grupowej rozgrywek seniorskich w jednej grupie, rozgrywają pierwsze spotkanie między sobą.

 5. Do turnieju zespół może zgłosić dowolną liczbę zawodników/czek, którzy winni być zweryfikowani przez sędziego głównego przed zawodami. Do meczu zespół może zgłosić max 14 zawodników/czek. Jeżeli jednak w protokole zawodów wpisanych jest więcej niż 12 zawodników , to wśród nich musi być 2 zawodników/czek Libero.

 6. W czasie meczu w rozgrywkach WOZPS na boisku musi przebywać minimum pięciu zawodników na polskim certyfikacie/licencja

§ 5
WERYFIKACJA MECZÓW I SPOSÓB PROWADZENIA ROZGRYWEK

 1. Mecze we wszystkich klasach rozgrywkowych (oprócz młodzików i młodziczek) odbywają się do trzech wygranych setów. Młodzicy i młodziczki do dwóch wygranych setów.
 2. System rozgrywek poszczególnych klas rozgrywkowych uzależniony będzie każdorazowo od ilości zgłoszonych zespołów. Systemy rozgrywek będą ustalane przez WR POZPS w oparciu o propozycje Trenerów.
 3. System punktacji:
  1. We wszystkich rozgrywkach POZPS rozgrywanych systemem meczowym (III Liga, juniorki, juniorzy, kadetki, kadeci) poza systemem pucharowym, obowiązuje następująca punktacja:
   ZWYCIĘZCA WYNIK PRZEGRANY
   3 PUNKTY 3 : 0 LUB 3 : 1 0 PUNKTÓW
   2 PUNKTY 3 : 2 1 PUNKT
  2. w rozgrywkach młodzieżowych rozgrywanych systemem turniejowym oraz w pojedynczych meczach: młodziczek i młodzików obowiązuje punktacja: 2-1-0. Za każde wygrane spotkanie zwycięzca otrzymuje 2 pkt, za przegrane 1 pkt, za niestawienie się na zawody względnie przyznany walkower 0 pkt.
  3. W przypadku rozgrywania dwumeczu o zwycięstwie decyduje kolejno:
   • liczba zdobytych punktów
   • większy stosunek setów
   • większy stosunek małych punktów
   Jeżeli zdobyte punkty, stosunek setów i „małych” punktów obu zespołów są jednakowe to rozgrywany jest tzw. „złoty set”. „Złoty set” rozgrywany jest do 30 minut po zakończeniu drugiego spotkania, na tym samym boisku, na zasadach obowiązujących w secie decydującym (piąty set). Dokumentację tego seta należy stworzyć na osobnym protokole meczowym z adnotacją, że dotyczy on tylko „złotego seta”.
 4. O kolejności miejsc w tabeli decydują:
  • ilość zdobytych punktów
  • ilość wygranych spotkań
  • lepszy stosunek setów /większa liczba uzyskana po podzieleniu setów wygranych przez sety przegrane/
  • lepszy stosunek małych punktów /większa liczba uzyskana po podzieleniu punktów zdobytych przez punkty stracone/
  • Jeżeli dwie lub więcej drużyn mają jednakową ilość punktów, stosunek setów i małych punktów, o kolejności w tabeli decyduje stosunek punktów, stosunek setów i małych punktów zdobytych w bezpośrednich spotkaniach pomiędzy zainteresowanymi zespołami.
 5. Prawo uczestnictwa w rozgrywkach na szczeblu centralnym uzyskują zespoły:
  • W rozgrywkach młodzieżowych zgodnie z obowiązującym Regulaminem Rozgrywek Młodzieżowych PZPS na dany sezon rozgrywkowy.

  • Z III Ligi miejsc jeden dwa

  • W przypadku braku możliwości uczestnictwa lub rezygnacji któregoś z klubów z uczestniczenia w rozgrywkach centralnych, jego miejsce zajmuje zespół, który zajął w rozgrywkach trzecie lub kolejne miejsce (dotyczy. rozgrywek seniorskich – III Liga). W przypadku rozgrywek młodzieżowych zgodnie z obowiązującym Regulaminem Rozgrywek Młodzieżowych PZPS na dany sezon rozgrywkowy (kolejny zespół z miejsca czwartego ,piątego i następuje przesunięcie do góry).

  • W przypadku braku potwierdzenia rezygnacji zespołu z dalszych rozgrywek (dotyczy rozgrywek od ćwiećfinałów MP w piłce plażowej i halowej) zespół zostanie wycofany z następnego sezonu rozgrywkowego.

§ 6
WERYFIKACJA SPOTKAŃ

 1. WR POZPS przeprowadza weryfikację meczów w trakcie sezonu.

 2. Gospodarz zawodów zobowiązany jest do powiadomienia Administratora strony pozps.bialystok.pl o wyniku zakończonego spotkania w terminie 1 godziny od zakończenia spotkania (decyduje godzina zakończenia wpisana w protokół meczowy) telefonicznie na nr 600 324 042. Protokół meczowy z danego spotkania należy nadać pocztą na adres Wydziału Gier i Dyscypliny w terminie do 2 dni od zakończenia spotkania – zgodnie z komunikatem organizacyjnym.

 3. WR POZPS weryfikuje mecze zgodnie z wynikami uzyskanymi na boisku, poza przypadkami:
  • drużyna posiada mniej niż 6 zawodników na zawodach,

  • drużyna schodzi z boiska lub zostaje zdekompletowana,

  • bierze udział nieuprawniony zawodnik,

  • doszło do poważnych uchybień proceduralnych,

  • w przypadku uznania złożonego protestu.

 4. Drużyna w jednym sezonie rozgrywek może oddać walkowerem tylko dwa mecze. Kolejny walkower będzie traktowany jako wycofanie się drużyny z rozgrywek w trakcie ich trwania. Każdorazowe oddanie meczu walkowerem będzie skutkowało nałożeniem kary finansowej określonej w Komunikacie Organizacyjnym POZPS.
 5. Walkower w dwóch ostatnich kolejkach skutkuje automatyczną dyskwalifikacją z rozgrywek w danym sezonie rozgrywkowym.

§ 7
ZMIANY TERMINÓW ZAWODÓW

 1. Termin rozegrania meczu ustalony zgodnie z terminarzem i może być zmieniony przy zachowaniu warunków określonych w niniejszym paragrafie. Przełożenie terminu może nastąpić wyłącznie za zgodą Wydziału Rozgrywek POZPS.

 2. Wniosek o przełożenie terminu jest składany przez Klub do Wydziału Rozgrywek w formie pisemnej. Za formę pisemną uznaję się:

  • fax z pieczątką i podpisem oraz podpisem i pieczątką klubu wyrażającego zgodę na przełożenie,

  • zeskanowany wniosek przesłany mailem z pieczątkami i podpisami wnioskującego klubu jak i podpisami i pieczątką klubu wyrażającego zgodę na przełożenie,

  • wniosek przesłany pocztą – decyduje data wpływu do biura POZPS, z podpisami i pieczątkami obu stron wniosku.

W przypadku kolejnego wniosku o przełożenie terminu, w danej klasie rozgrywkowej, do wniosku musi być dołączone potwierdzenie dokonania opłaty regulaminowej.

 1. Wniosek musi być złożony:
  • Dla rozgrywek odbywających się w sobotę lub niedzielę, najpóźniej do wtorku do godziny 16.00 poprzedzającej dany termin.
  • Dla rozgrywek odbywających się w dni powszednie co najmniej siedem dni przed spotkaniem do godz. 12:00.
 2. Wniosek musi zawierać:
  • Uzasadnienie (wszelkie zwolnienia lekarskie)
  • propozycję nowego terminu rozegrania meczu (nie później niż do zakończenia danego etapu rozgrywek, przy czym przełożone mecze I rundy muszą być rozegrane do zakończenia tej rundy, zaś przełożone mecze II rundy muszą zostać rozegrane przed terminem dwóch ostatnich kolejek),
  • zgodę drugiego zespołu na przełożenie meczu i rozegranie go w proponowanym terminie.
 3. W przypadku zawodów turniejowych gdy jedna z drużyn nie wyraża zgody na nowy termin, ustalony w terminarzu termin jest ostateczny.

 4. W każdym sezonie klub ma prawo do nieodpłatnej zmiany jednego terminu, w każdej klasie rozgrywkowej. Każda kolejna zmiana terminu podlega opłacie zgodnie z kwotą ustaloną w Komunikacie Organizacyjnym POZPS.

 5. W sytuacji wypadku drogowego lub awarii pojazdu w drodze na mecz/turniej, podstawą uznania meczu za nieodbyty z powodów losowych i wyznaczenia nowego terminu spotkania będzie przedstawienie protokołu policyjnego (w przypadku wypadków) lub zaświadczenia pomocy drogowej (w przypadku awarii pojazdu). W przypadku zaistnienia w/w sytuacji klub zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia organizatora meczu. Jednocześnie klub zobowiązany jest powiadomić w ciągu 48 godzin od zajścia biuro POZPS pisemnie (fax, email) o wszystkich okolicznościach zaistniałej sytuacji. Brak stosownych dokumentów spowoduje wydanie decyzji zgodnie z Komunikatem Organizacyjnym.

 6. Potwierdzenie dokonania opłaty za przełożenie spotkania należy dołączyć do składanego wniosku z prośbą o przełożenie. Wnioski nie zawierające potwierdzenia uregulowania opłaty nie będą rozpatrywane.

 7. Terminy meczów dwóch ostatnich kolejek rundy zasadniczej nie podlegają zmianom.

 8. Turnieje finałowe Mistrzostw Województwa umieszczone w kalendarzu imprez, 30 dni po ich ogłoszeniu (brak przeciwwskazań co do terminu) uzyskują status terminów stałych i nie ulegają zmianie. Termin turnieju finałowego, w którym w minimum jednej z drużyn uczestniczy zawodnik/czka z SMS jest terminem ustalonym przez PZPS i nie jest możliwy do przełożenia.

 9. W przypadku braku zgody WR POZPS na zmianę terminu, WR powiadomi zainteresowane kluby o zaistniałej sytuacji mailowo lub telefonicznie. W przypadku braku decyzji Wydziału Rozgrywek POZPS o przełożeniu meczu i nie przystąpienia do spotkania przez wnioskujący klub zgodnie z terminarzem, Wydział Rozgrywek zweryfikuje spotkanie jako walkower dla przeciwnika zespołu wnioskującego. W przypadku nie przystąpienia przez gospodarza do spotkania zgodnie z terminarzem i braku wniosku o przełożenie spotkania, Wydział Rozgrywek zweryfikuje spotkanie jako walkower dla zespołu gości.

 10. Wydział Rozgrywek POZPS zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozegrania meczu z urzędu, w szczególności bez uzyskania zgody zainteresowanych stron, np. z uwagi na kolizje terminów związanych z meczami Reprezentacji Wojewódzkich biorących udział w OOM, występ zainteresowanego zespołu w rozgrywkach na szczeblu centralnym PZPS. Możliwe jest również odwołanie spotkania z przyczyn losowych np. warunki atmosferyczne – procedura postępowania w takiej sytuacji zostanie zaprezentowana klubom w osobnym komunikatach

 11. Klub który przełożył spotkanie na termin w dni robocze nie może odbyć się wcześniej niż godzina 17.00 za zgodą wydziału i drużyny przeciwnika 

§ 8
OBOWIĄZKI GOSPODARZA / ORGANIZATORA

 1. Powiadomienie WR POZPS, przeciwnika, oraz wyznaczonych sędziów o miejscu i godzinie rozgrywania meczów/turnieju musi nastąpić
  • Dla rozgrywek odbywających się w sobotę lub niedzielę najpóźniej do wtorku do godziny 20.00.

  • Dla rozgrywek odbywających się w dni powszednie najpóźniej do godz. 20:00 na siedem dni przed terminem spotkania.

  Niespełnienie wymagań z tego punktu skutkuje nałożeniem na gospodarza sankcji zgodnie z Komunikatem Organizacyjnym.
 2. Przygotowanie obiektu do przeprowadzenia zawodów musi być zgodnie z „Warunki gry i wyposażenia obiektu sportowego”

 3. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony mienia.

 4. Zabezpieczenie opieki medycznej na zawodach min.30 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia meczu/zawodów do momentu podpisania protokołu po zawodach przez opiekę medyczną (podpisanie protokołu następuje po złożeniu podpisów na nim przez obsadę sędziowską). Potwierdzenie udziału w zawodach należy udokumentować poprzez złożenie w protokole zawodów pieczątki lekarza, ratownika medycznego, pielęgniarki – na pieczątce musi znajdować się nr uprawnień danej osoby zezwalający na udzielenie pierwszej pomocy medycznej oraz złożenie własnoręcznego podpisu z opisem kontuzji, urazu lub stwierdzeniem, że nie było kontuzji i urazów.

 5. W razie braku opieki medycznej gospodarz ponosi odpowiedzialność za zaistniałe zdarzenia, a sędzia umieszcza stosowny komunikat w protokole.

 6. Zabezpieczenia możliwości zakwaterowania i wyżywienia dla wszystkich uczestników zawodów, w tym sędziów.

 7. Spotkania wszystkich rozgrywek prowadzonych przez WR POZPS muszą odbywać się wyłącznie na salach zweryfikowanych i dopuszczonych do rozgrywek.

 8. Zapewnienie napojów w postaci wody mineralnej uczestnikom w czasie meczu/turnieju (minimum 2 zgrzewki butelek 1,5 l na mecz dla każdego zespołu).

§ 9
OBOWIĄZKI DRUŻYN I SĘDZIÓW

 1. Terminowe stawienie się na zawody.

 2. Posiadanie jednolitych strojów zawodników/czek (libero musi mieć koszulkę kontrastującą z koszulkami pozostałych zawodników/czek).

 3. Posiadanie obowiązujących dokumentów:

  • Ważnych indywidualnych badań lekarskich poświadczonych przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowego – w „Książeczkach Sportowo – Lekarskich Zawodnika” – okres ważności badań maks. do 6 miesięcy;

  • Formularzy zgłoszeniowych F-02 na dany sezon (DLA DANEJ KATEGORII WIEKOWEJ z wpisaną datą ważności badań lekarskich), potwierdzonych przez WR POZPS;

  • Wydruk z elektronicznego systemu ewidencji zawodników PZPS zawierający informację o badaniach lekarskich. - Obowiązkowo

  • Dokumentów tożsamości zawodników/czek; udostępnienie dokumentów do weryfikacji na żądanie obsady sędziowskie.

 4. Sportowe zachowanie się ekipy przed, w czasie i po meczu.

 5. Podporządkowanie się decyzjom komisji sędziowskiej.

 6. Dopuszczenia do meczu/turnieju dokonuje sędzia główny (lub sędzia I) na podstawie wymaganych przez WR POZPS dokumentów. Weryfikacja musi być rozpoczęta na 45 minut przed rozpoczęciem zawodów.

 7. Na 14 dni roboczych przed rozpoczęciem rozgrywek klub ma obowiązek złożenia kompletnego elektronicznego wydruku

 8. Sędzia główny zawodów ma obowiązek pojawić się w hali, w której rozgrywane są zawody minimum 60 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia spotkania.

 9. Klub będący gospodarzem spotkania zobowiązany jest udostępnić halę sportową z pomieszczeniami towarzyszącymi (szatnie, natryski, miejsce do pracy dla sędziów) na minimum 60 minut przed planowanym rozpoczęciem zawodów.

 10. Obsada sędziowska powinna pojawić się w hali w, której rozgrywane są zawody minimum 60 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia spotkania.

 11. Do obowiązków sędziego głównego(w przypadku nie występowania w obsadzie sędziego głównego jego obowiązki wypełnia pierwszy sędzia) należy:

  • nadzór nad pracą obsady sędziowskiej

  • nadzór nad prawidłowym przebiegiem zawodów

  • nadzór nad weryfikacją przedstawionych przez klub dokumentów

  • stworzenie dokumentacji z zawodów/turnieju i przekazanie ich gospodarzowi zawodów/turnieju celem przesłania do siedziby POZPS w Białymstoku

  • wypełnienie innych wytycznych przekazanych przez Wydział Sędziowski

   

 12. Do obowiązków obsady sędziowskiej należy:
  • weryfikacja dokumentów przedstawionych przez kluby

  • dbanie o prawidłowy przebieg spotkania/zawodów

  • sędziowanie spotkania/zawodów

  • sporządzenie protokołu meczowego ze spotkania/zawodów

  • wystawienie rachunku Nominacji Sędziowskich celem rozliczenia ekwiwalentu sędziowskiego ( rozliczenie następuje przed rozpoczęciem spotkania/turnieju). W przypadku braku wypłaty, sędziowie mają prawo odmówić przystąpienia do prowadzenia zawodów, a wynik spotkania będzie zweryfikowany przez WR POZPS.

  • w przypadku wątpliwości jednej z ekip zgłoszonej(do momentu zakończenia spotkania) sędziemu pierwszemu obsada sędziowska ma obowiązek zweryfikować osoby występujące w spotkaniu na podstawie dokumentów tożsamości. Odmowa poddania się weryfikacji w oparciu o dokumenty tożsamości skutkować będzie weryfikacją spotkania jako walkower na korzyść drużyny przeciwnej.

  • wypełnienie innych wytycznych przekazanych przez Wydział Sędziowski

§ 10
PROTESTY

 1. Tryb i sposób składania protestów jest określony w Przepisach Dyscyplinarnych.

 2. Złożenie protestu jest możliwe po opłaceniu kaucji określonej w Komunikacie Organizacyjnym

 3. W przypadku odrzucenia protestu wpłacona kaucja nie zostaje zwrócona.

§ 11
DNI I GODZINY ROZGRYWANIA MECZÓW I TURNIEJÓW

> Senior / Seniorka niedziela
> Junior / Juniorka niedziela
godzina godz. 17.00 – 19.00
godz. 11.00 – 17.00
> Kadet / Kadetka sobota godzina godz. 11.00 – 17.00
> Młodzik / Młodziczka niedziela godzina godz. 10.00 – 13.30
 1. Zmiany godziny rozpoczęcia meczów i turniejów muszą być uzgodnione pomiędzy zainteresowanymi zespołami i zaakceptowane przez WR POZPS. Klub wnioskujący o zmianę zobowiązany jest również powiadomić o niej Przedstawiciela Komisji Obsad Wydziału Sędziowskiego

 2. Kluby zobowiązane są do powiadomienia zainteresowanych stron o terminie i godzinie rozgrywania zawodów zgodnie 7 dni przed planowanym meczem

 3. Na kluby, które nie będą wywiązywały się z w/wym. obowiązków, WR POZPS będzie nakładał opłaty regulaminowe zgodnie z Komunikatem Organizacyjnym

§ 13
SANKCJE

 1. Wszystkie opłaty regulaminowe ujęte są w Komunikacie Organizacyjnym POZPS Nr 1 i 2.
 2. W przypadku występowania zaległości w opłatach, WR POZPS może odmówić przyjęcia zgłoszenia zainteresowanego klubu na kolejny sezon rozgrywkowy.

§ 14
PRZEPISY KOŃCOWE

 1. W rozgrywkach wszystkich klas rozgrywkowych prowadzonych przez WR POZPS obowiązują:
  • Przepisy Gry w Piłkę Siatkową PZPS na 2022-24
  • Przepisy Sportowo – Organizacyjne PZPS 2022/23
  • Komunikaty Organizacyjne POZPS na sezon 2022/23
 2. Wszystkie sankcje nałożone przez Od decyzji WR oraz WD przysługuje prawo odwołania się do Zarządu POZPS w terminie 7 dni od otrzymania decyzji.

 3. Za początek sezonu ligowego uznawana jest data oficjalnego ogłoszenia terminarzy rozgrywek, a sezon kończy się każdorazowo w dniu 31 maja.

 4. Wszelkie inne sprawy związane z przebiegiem rozgrywek nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga WR POZPS.

 5. Niniejszy regulamin obowiązuje w rozgrywkach piłki siatkowej halowej.
  Rozgrywki w piłce siatkowej plażowej prowadzone będą według odrębnego regulaminu opracowanego przez Wydział Siatkówki Plażowej.

 6. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje WR POZPS.

 7. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i anuluje poprzednie regulaminy.

 8. WR ma prawo do zmiany Regulaminu Rozgrywek w trakcie trwania sezonu, wynikającego ze zmiany przepisów wprowadzonych przez PZPS. Zmiany te ukażą się w formie komunikatu-aneksu do Regulaminu Rozgrywek.